26 Jūnijā, Svētdiena
Sievietēm :

Klim­pas pa­ga­ta­vot nav grū­ti

Sievietēm » Virtuve

Palielināt Samazināt 30 Mar 2011 , 17:30

Klim­pas pa­ga­ta­vot nav grū­ti

Ēdie­ni mēdz būt gar­šī­gi, ne­gar­šī­gi un arī tā­di, ku­riem nav ne vai­nas, bet ku­ri kaut kā pie­mir­stas. Ša­jā ka­te­go­ri­jā bie­ži no­nāk arī klim­pas – eko­no­mis­ki iz­de­vī­gas, sa­mē­rā vieg­li pa­ga­ta­vo­ja­mas, der kā sā­ļa­jos, tā sal­da­jos ēdie­nos, tur­klāt var aiz­stāt kar­tu­pe­ļus, ma­ka­ro­nus vai rī­sus, ja tie ap­ni­ku­ši vai krā­ju­mi pēk­šņi bei­gu­šies.

Klim­pu ga­ta­vo­ša­na pra­sa maz­liet vai­rāk dar­ba, to­mēr ne­kā sa­rež­ģī­ta tur nav.

Šķiet, tā­das vai ci­tā­das klim­pas ir at­ro­da­mas kat­ras tau­tas tra­di­ci­o­nā­la­jā vir­tu­vē. Tām der kvie­šu, ru­dzu, mie­žu, au­zu un gri­ķu mil­ti, man­na, mai­ze, kar­tu­pe­ļi, rī­si, vār­du sa­kot, kas nu kat­rā ze­mē ir pa ro­kai. Klim­pas, vien­kār­šas vai pil­dī­tas, var būt lēts un sā­tīgs pa­mat­ēdiens, pie­de­va ga­ļas, dār­ze­ņu, ziv­ju vai pie­na zu­pām, ot­ra­jiem ēdie­niem, sil­tiem un auk­stiem sal­da­jiem ēdie­niem, bet tās var likt arī svēt­ku gal­dā. Pa­zīs­ta­mas arī lie­lās klim­pas jeb klim­pas nas­ti­ņā – to ga­ta­vo­ša­na gan pra­sa vai­rāk dar­ba un ie­ma­ņu.

Cik var spriest, mēs, lat­vie­ši, ne­esam tie lie­lā­kie klim­pu cie­nī­tā­ji pa­sau­lē. Par tā­diem ku­li­nā­ri­jas ap­ce­rē­ju­mu au­to­ri at­zīst itā­ļus, vā­cie­šus, če­hus, slo­vā­kus, balt­krie­vus, uk­rai­ņus.

To­mēr ir arī mums sa­vas tra­dī­ci­jas un ti­cē­ju­mi, kas sais­tās ar klim­pām jeb ķiļ­ķe­niem. Pie­mē­ram, Lat­ga­lē esot bi­jis pa­ra­dums, rau­dzī­bās ejot, nest ķiļ­ķe­nus, lai ma­zu­lis aug­stu ve­sels un apaļš kā ķiļ­ķens. Kad klim­pas vā­rot, tad ne­drīk­stot ar ka­ro­ti pie kat­la ma­las pie­sist, jo tā sau­cot ba­du mā­jās. Ja sa­vu­kārt, ķiļ­ķe­nus lai­žot kat­lā, kāds no tiem aiz­krīt ga­rām uz plīts vai ie­krīt ugunī, tad klāt būs kāds svešs ēdājs.

Kar­tu­pe­ļu klim­pas ar brin­zu

Sa­stāv­da­ļas. 800 g kar­tu­pe­ļu, 100 g mil­tu, 100 g brin­zas, viens sī­pols, vie­na ola, 100 g dū­mo­ta spe­ķa, sāls.

Pa­ga­ta­vo­ša­na. Kar­tu­pe­ļus iz­vā­ra ar vi­su mi­zu, no­tī­ra, sa­mī­ca ar mil­tiem, olu un sā­li vien­da­bī­gā ma­sā. No tās vei­do ne­lie­las klim­pas, liek ver­do­šā sāls­ūde­nī un iz­vā­ra. Pa­sniedz ar sī­ki sa­griez­tu, ar sī­po­liem sa­cep­tu spe­ķi, pār­kai­sa ar sa­dru­pi­nā­tu brin­zu.

Ru­dzu mil­tu klim­pas

Sa­stāv­da­ļas. 6 ēdam­ka­ro­tes ru­dzu mil­tu, 5 ēdam­ka­ro­tes pie­na, 2 olas,

2 tēj­ka­ro­tes kau­sē­tu tau­ku, 1 ēdam­ka­ro­te sī­ki sa­smal­ci­nā­tu sī­po­lu, pus­tēj­ka­ro­te mal­tu ķi­me­ņu.

Pa­ga­ta­vo­ša­na. No vi­sām sa­stāv­da­ļām sa­mī­ca vien­da­bī­gu mīk­lu, ga­ta­vo ne­lie­las lo­dī­tes, liek ver­do­šā sā­lī­tā ūde­nī un iz­vā­ra. Pa­sniedz ar skā­bu krē­ju­mu vai spe­ķi, kas sa­cepts ar sī­po­liem.

Klim­pas ar ābo­liem

Sa­stāv­da­ļas. 1,5 glā­zes mil­tu, treš­daļ­glā­ze pie­na, di­vas olas, čet­ri vi­dē­ji lie­li ābo­li, vie­na ēdam­ka­ro­te cu­ku­ra, 40 g svies­ta, šķip­sni­ņa sāls.

Pa­ga­ta­vo­ša­na. Ābo­lus no­mi­zo un sa­griež ma­zos ga­ba­li­ņos, pie­vie­no pie­nu, ar cu­ku­ru sa­pu­to­tas olas, sā­li, pa da­ļām pie­vie­no iz­si­jā­tus mil­tus, sa­jauc vien­da­bī­gu mīk­lu. Ar ka­ro­tī­ti laiž klim­pas ver­do­šā ūde­nī un vā­ra, līdz tās uz­peld, iz­velk ar pu­tu ka­ro­ti un no­te­ci­na. Pa­sniedz ar kau­sē­tu svies­tu. Ja vē­las, uz­kai­sa ne­daudz mal­ta ka­nē­ļa.

Plau­cē­tās klim­pas

Sa­stāv­da­ļas. 250 g mil­tu, 150 g svies­ta, 250 g pie­na, 3 olu bal­tu­mi, za­ļu­mi, sāls pēc gar­šas.

Pa­ga­ta­vo­ša­na. Olu bal­tu­mus stin­gri sa­pu­to. Pie­nu lej kat­li­ņā, pie­ber sā­li, pie­liek svies­tu, uz­vā­ra, pie­ber iz­si­jā­tus mil­tus un strau­ji mai­sa ar ko­ka ka­ro­ti, līdz mīk­la vairs ne­līp pie kat­la sie­ni­ņām un sāk vel­ties ka­mo­lā. No­ņem no uguns, pa da­ļām pie­vie­no sa­pu­to­tos bal­tu­mus, līdz iz­vei­do­jas vien­da­bī­ga mīk­la. Kat­lā uz­vā­ra ūde­ni, kam pie­vie­nots ne­daudz sāls, ar ūde­nī sa­mit­ri­nā­tu ka­ro­ti ņem pa mīk­las pi­ci­ņai un laiž ūde­nī. Klim­pas vā­ra uz lē­nas uguns

5 mi­nū­tes, uz­lie­kot kat­lam vā­ci­ņu.

Klim­pas ar olu mēr­ci

Sa­stāv­da­ļas. 500 g kvie­šu mil­tu, ne­pil­na tēj­ka­ro­te ce­pa­mā pul­ve­ra, sāls, 400 ml ūdens, 4 tēj­ka­ro­tes au­gu eļ­ļas, viens sī­pols, 100 ml skā­bā krē­ju­ma, ne­pil­na tēj­ka­ro­te cie­tes, pi­pa­ri, pē­ter­sī­ļi, sau­sais garš­vie­lu mai­sī­jums pēc pa­ti­kas.

Pa­ga­ta­vo­ša­na. Mil­tus sa­jauc ar ce­pa­mo pul­ve­ri un sā­li, pie­vie­no ūde­ni, sa­mai­sa vien­da­bī­gu mīk­lu, uz brī­di at­stāj no­briest. Kat­lā uz­vā­ra ūde­ni, kam pie­vie­nots sāls un vie­na ēdam­ka­ro­te au­gu eļ­ļas. Ar ka­ro­tī­ti liek ta­jā mīk­las pi­ci­ņas, vā­ra ap­mē­ram 15 mi­nū­tes, iz­ceļ ar pu­tu ka­ro­ti, no­te­ci­na. Olas sa­kuļ ar krē­ju­mu, cie­ti, pie­nu un garš­au­gu mai­sī­ju­mu. Pan­nā uz­kar­sē at­li­ku­šo eļ­ļu, ta­jā ap­cep sī­ki sa­griez­tu sī­po­lu, pie­vie­no klim­pas un kār­tī­gi iz­kar­sē, pār­lej sa­ga­ta­vo­to olu ma­su un mai­sa, līdz tā ne­daudz sa­bie­zē. Uz­kai­sa pi­pa­rus un ka­pā­tus pē­ter­sī­ļus.

Ak­nu klim­pas

Sa­stāv­da­ļas. 300 g vis­tu ak­nu, di­vas šķē­les balt­mai­zes, ne­daudz pie­na, 50 g svies­ta, 2 sī­po­li, di­vas olas, garš­au­gu mai­sī­jums pēc pa­ti­kas, 1,5 l ga­ļas bul­jo­na, za­ļu­mi.

Pa­ga­ta­vo­ša­na. Ak­nas sa­smal­ci­na, pie­vie­no pie­nā iz­mēr­cē­tu balt­mai­zi, sī­ki sa­griez­tus sa­cep­tus sī­po­lus, sa­kul­tas olas un garš­au­gu mai­sī­ju­mu, sa­mī­ca vien­da­bī­gu ma­su. Kat­lā uz­vā­ra pus­lit­ru bul­jo­na, ta­jā ar tēj­ka­ro­ti liek klim­pas, vā­ra uz ma­zas uguns 10 mi­nū­tes. (Šķid­ru­mu, kur vā­rī­tas klim­pas, vē­lāk var iz­man­tot mēr­ču ga­ta­vo­ša­nai.) Pā­rē­jo bul­jo­nu uz­kar­sē, lej šķīv­jos, pie­vie­no klim­pas, uz­kai­sa za­ļu­mus.

***

NODERĪGI

Klim­pu vā­rī­ša­nai ie­tei­cams ņemt pie­tie­ka­mi lie­la dia­met­ra kat­lu, jo ir la­bāk, ja tās vā­ro­ties ne­sa­ska­ras.

Klim­pas ie­laiž ver­do­šā, vieg­li sā­lī­tā ūde­nī un pēc brī­ža to uz­ma­nī­gi ap­mai­sa, lai klim­pas ne­pie­lip­tu pie kat­la di­be­na.

Ga­ta­vās klim­pas iz­ceļ ar pu­tu ka­ro­ti un no­te­ci­na uz sie­ta. Par ga­ta­vī­bu pa­ras­ti lie­ci­na tas, ka klim­pas uz­peld.

Ja nav pār­lie­cī­bas, vai mīk­lai iz­de­vu­sies pa­rei­za kon­sis­ten­ce, vis­pirms iz­vā­ra vie­nu klim­pu, lai re­dzē­tu, vai tā la­bi tu­ras ko­pā. Ja klim­pa jūk lau­kā, mīk­lai jā­pie­liek vai­rāk mil­tu, man­nas vai kar­tu­pe­ļu mil­tu. Pā­rāk sīk­stu mīk­lu var ne­daudz at­šķai­dīt ar ūde­ni vai pie­nu.

Klim­pas var vei­dot ar ūde­nī sa­mit­ri­nā­tām ro­kām, likt kat­lā mīk­las pi­ci­ņas ar ka­ro­ti vai iz­berzt mīk­lu virs kat­la caur rup­ju sie­tu. Ja vē­las, lai klim­pas iz­do­tos vie­nā­das un apa­ļas, to ga­ta­vo­ša­nai var iz­man­tot fri­ka­de­ļu veid­nī­ti.

Klim­pas, kas tiek pie­vie­no­tas zu­pām, var vā­rīt at­se­viš­ķi vai arī likt tie­ši zu­pā īsi pirms ga­ta­vo­ša­nas bei­gām. Ja ir sva­rī­gi, lai bul­jons pa­lik­tu dzidrs, la­bāk vā­rīt klim­pas at­se­viš­ķi.

Klim­pām, kas pa­re­dzē­tas zu­pām vai pie­de­vās pie sā­ļa­jiem ēdie­niem, var pie­vie­not sa­smal­ci­nā­tus sī­po­lus vai ķip­lo­kus, sī­ki sa­griez­tu spe­ķi un da­žā­das pi­kan­tas garš­vie­las.

Lai pie­šķir­tu klim­pām in­te­re­san­tā­ku krā­su, tām var pie­vie­not to­mā­tu pas­tu, spi­nā­tus, bur­kā­nu bie­ze­ni.

Klim­pas, kas pa­li­ku­šas pā­ri, ot­rā die­nā var uz­cept au­gu eļ­ļā vai svies­tā.

Klim­pas ie­spē­jams ga­ta­vot arī re­zer­vei – tās iz­vei­do, liek uz pa­plā­tes, ie­vie­to sal­dē­ta­vā, sa­sal­dē, pēc tam sa­ber mai­si­ņos un uz­gla­bā sal­dē­ta­vā.


Ja vēlies nobalsot par šo rakstu, sūti SMS ar tekstu

TXT BALSS

uz numuru

1897


Nobalsots 578 reizes


Maksa (0,36 LVL) ir pievienota telefona rēķinam vai atrēķināta no priekšapmaksas kartes.
Atbalsts: +37129469896 | zinuspice@gmail.com | Piedāvā fortumo.lv
IESKATIES!

Materiāls publicēts sadarbībā ar vietni

Ievietots : 30 Martā 2011

Skatīts : 1734 reizes

Avots : http://zinas.nra.lv/maja/virtuve/44276-klimpas-pagatavot-nav-gruti.htm

Birkas : milti, virtuvē, ēdieni, klimpas, ēdienos, pamatēdiens, klimpu, ķiļķenus, Manna, ķiļķeniem

(Balsu nav)
"Ziņu Spice" rekomendē
Komentāru pagaidām nav. Esi pirmais !
Pievienot komentārus var tikai reģistrētie lietotāji.
[ Reģistrācija | Ieeja ]
Ziņu Spice neatbild par rakstiem pievienotajām lasītāju atsauksmēm, kā arī aicina portāla lasītājus, rakstot atsauksmes, ievērot morāles un pieklājības normas, nekurināt un neaicināt uz rasu naidu, iztikt bez rupjībām. Lūguma neievērošanas gadījumā Ziņu Spice patur tiesības liegt rakstu komentēšanas iespēju, kā arī dzēst neatbilstošos komentārus.
Komentāru noformēšana

Jums nekad neizdosies izveidot gudrus cilvēkus, ja tieksieties bērnos nogalināt draiskuļus.
-- Ruso

DJ Bacon Līgo Tusiņš 2021

  • Visi aktuālie video
  • 26 Jūnijā vēsturē

    Vai uzskatāt, ka klimata pārmaiņas var reāli apdraudēt Latviju?
    Atbildes: 49
    Ārstniecības augi Latvijā | Пик известий | Tiek izmantotas uCoz tehnoloģijas | Katalogs | Kinofilm@LV